ដំណើរការផលិត

1. កម្រិត

1. កម្រិត

2. ការកាត់

2. ការកាត់

3. ក្រឡោត

3. ក្រឡោត

4. កញ្ចប់

4. កញ្ចប់